preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bobota

 > O školi  > natječaji
Obavijest, natječaj za stručnog suradnika psihologa

Priloženi dokumenti:
IMG 0001.jpg


NATJEČAJ ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA

Temeljem Upute Ministarstva znanosti i obrazovanja (KLASA:602-02/18-07/00459,URBROJ:533-05-18-009 od 23. listopada 2018.godine) o provedbi mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, ravnateljica Osnovne škole Bobota, u Boboti, raspisuje

NATJEČAJ ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA/PRIPRAVNIŠTVA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS STRUČNOG SURADNIKA-PRIPRAVNIKA

 1. STRUČNI SURADNIK, PRIHOLOG/PSIHOLOGINJA , 1 izvršitelj/izvršiteljica  na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom u školi s nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu..

UVJETI :Sukladno članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine broj  87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12., 16/12.,86/12.,126/12., 94/13., 152/14.,07/17. i 68/18.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine broj 47/96. i 56/01.)

Posebni uvjeti :Poznavanje  srpskog jezika i ćiriličnog pisma sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine (Narodne novine broj 51/00.)

Na natječaj se  mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana .Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i Oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidata na natječaj  potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi(diplomu)

- dokaz o državljanstvu RH (domovnicu)

- presliku osobne iskaznice

-uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 106.stavak  1.i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci,

- potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Priložiti preslike navedenih dokumenata , uz obvezu izabranog kandidata/tkinje da nakon izbora dostavi izvornike istih.

Kandidat/tkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti  dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat/tkinja koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju:

https:/branitelji.gov.hr/o-ministarstvo/djelokrug/mjere/zaposlavanje-i-obrazovanje/826

Prijave  dostaviti na adresu škole:

                                                    OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA

                                             32225 BOBOTA, Mitrovićeva 8

S naznakom: „NATJEČAJ ZA PRIPRAVNIKA“

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Škole.

Natječaj vrijedi od 31.10.2018. do 8.11.2018. godine.

Oglas na HZZ


Obavijest o izboru kandidata nakon provedenog natječaja


NATJEČAJI 11.10.2018.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87./08.,86./09.,92./10.,105./10.,90./11., 16./12., 86./12., 94./13., 152./14. i 7./17,68/18.) ravnateljica Osnovne škole Bobota, Bobota, Mitrovićeva 8, donosi odluku o objavi

  N  A  T  J  E  Č  A  J 

za popunu radnih mjesta

 1. Učitelj-ica  geografije u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, 1 izvršitelj/ica  na neodređeno nepuno radno vrijeme  16      sati ukupnog tjednog radnog vremena.
 2. Učitelj/ica matematike , u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu ,1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 3. Učitelj/ica  hrvatskog jezika u područnoj školi u razrednoj nastavi u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena,
 4. Učitelj/ica  njemačkog jezika u područnoj školi u razrednoj nastavi u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme 12 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 5. Stručni suradnik knjižničar/ka u nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu , 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme (zamjena porodni dopust), 20 sati tjedno ukupnog radnog vremena.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11. 16./12., 86./12., 94./13. 152./14., 7./17.) Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika (Narodne novine 47/96. i 56/01.).

Posebni uvjeti: Poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine(NN 51/00.)

U prijavi na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • Zamolbu
 • Životopis
 • Diploma (preslika)
 • Domovnica(preslika)
 • Kopija osobne iskaznice
 • Uvjerenje o nekažnjavanju članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(ne starije od 6 mjeseci)
 • Elektronički zapis (potvrdu) o podacima upisanim u matičnoj evidenciji HZMO (ne stariji od mjesec dana).

Kandidat/kinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima, dužni su uz prijavu na natječaj i prethodno navedeno ,priložiti i sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta, te se u prijavi pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji(NN 127/17.) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103.stavak 1. navedenog  Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsimages/NG/12%20prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPI%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, na adresu škole: Osnovna škola Bobota Bobota, Mitrovićeva 8, 32225 Bobota, s naznakom „za natječaj“

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

Kandidati o rezultatima natječaja bit će obavješteni putem web stranice škole.

Dokumentaciju original ili ovjerenu kopiju(ukoliko ih kandidati pošalju) mogu  preuzeti u školi u vrijeme 8,30 do 12,00 sati radnim danom.     

 

Oglas na HZZ - GEOGRAFIJA

Oglas na HZZ - MATEMATIKA

Oglas na HZZ - HRVATSKI JEZIK

Oglas na HZZ - NJEMAČKI JEZIK

Oglas na HZZ - STRUČNI SURADNIK KNJIŽNIČAR/STRUČNA SURADNICA KNJIŽNIČARKA


Rezultati natječaja za radno mjesto učitelja HRVATSKOG JEZIKA u PŠ Ludvinci


6.3.2018. N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87./08.,86./09.,92./10.,105./10.,90./11., 16./12., 86./12., 94./13., 152./14. i 7./17.) ravnateljica Osnovne škole Bobota, Bobota donosi odluku o objavi

N  A  T  J  E  Č  A  J  A

za popunu radnog mjesta

 1. Učitelj-ica hrvatskog jezika u Područnoj školi Ludvinci, na određeno (zamjena –porodni dopust) 8 sati ukupnog tjednog radnog vremena.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti: u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87./08., 86./09., 92./10., 105./10., 90./11. 16./12., 86./12., 94./13. 152./14., 7./17.) Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika, Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine (Narodne novine broj 51./00.)

Na natječaj je potrebno priložiti:

 • Prijavu na natječaj vlastoručno potpisanu
 • Životopis
 • Diploma (preslika)
 • Domovnica(preslika)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(ne starije od 6 mjeseci)
 • Elektronički zapis (potvrdu) o podacima upisanim u matičnoj evidenciji HZMO (ne stariji od mjesec dana).

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjenju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju tu prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja, na adresu škole: Osnovna škola Bobota Bobota, Mitrovićeva 8, 32225 Bobota, s naznakom „za natječaj“

Nepotpune i nepravodobno poslane prijave neće se razmatrati.

Kandidati o rezultatima natječaja bit će obavješteni putem web stranice škole.

Dokumentaciju original ili ovjerenu kopiju(ukoliko ih kandidati pošalju) mogu se preuzeti i školi u vrijeme 8,30 do 12,00 sati radnim danom.     

 

 

Tekst natječaja na HZZ


2.2.2018. N A T J E Č A J

Na temelju članka 107. Stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11.,16/12., 86/12.,94/13.i 152/14.)članka 91. Statuta OŠ Bobota i Pravilnika o radu ,  Osnovna škola Bobota, Bobota objavljuje


N  A  T  J  E  Č  A  J
za popunu radnog mjesta


1. Učitelja matematike za puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršilac na neodređeno.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola i invalidne osobe.

Rok za primanje ponuda kandidata je osam dana od dana objave na mrežnoj stranici škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Opći uvjeti: prema članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj :87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11,16/12,86/12,,94/13, i 152/14) Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina(Narodne novine broj 155/02) Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine broj 51/00), Statuta OŠ Bobota i Pravilnika  o radu OŠ Bobota.

Posebni uvjeti: Prema članku 105stavak 2 i 3 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,90/11,16/12, 86/12, 94/13 i 152/14)Poseban uvjet za kandidate koji se javljaju na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma na kojem se nastava izvodi u mjeri koja omogućava izvođenje nastave.

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti: kopiju diplome o završenoj školi, kopiju domovnice i osobne iskaznice, životopis i uvjerenje o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka prema članku 106 Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi, ne starijeg od 6 mjeseci, ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s posebnim zakonima, dužni su pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta natječaja  priložiti i dokaz o utvrđenom statusu.


Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu škole
OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA
Bobota  s naznakom „za natječaj“
Mitrovićeva 8, 32225 Bobota

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice škole.

Tekst natječaja na HZZ


17.11.2017. N A T J E Č A J

Na temelju članka 107. Stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11.,16/12., 86/12.,94/13.i 152/14 7/17..)članka 91. Statuta OŠ Bobota i Pravilnika o radu , Osnovna škola Bobota, Bobota objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

Za radno mjesto

 1. Učitelja njemačkog jezika, nepuno radno vrijeme, 28 sati ukupnog tjednog radnog vremena, 1 izvršitelj na neodređeno.

 

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola i invalidne osobe.

Rok za primanje ponuda kandidata je osam dana od dana objave na mrežnoj stranici škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Opći uvjeti: prema članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj :87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11,16/12,86/12,,94/13, i 152/14 7/17), Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu,  Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina(Narodne novine broj 155/02) Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine broj 51/00), Statuta OŠ Bobota i Pravilnika  o radu OŠ Bobota.

Posebni uvjeti: Prema članku 105stavak 2 i 3 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,90/11,16/12, 86/12, 94/13 i 152/14.7/17.) Poseban uvjet za kandidate koji se javljaju na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma na kojem se nastava izvodi u mjeri koja omogućava izvođenje nastave.

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti: kopiju diplome o završenoj školi, kopiju domovnice i osobne iskaznice, životopis i uvjerenje o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka prema članku 106 Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi, ne starijeg od 6 mjeseci, ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s posebnim zakonima, dužni su pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta natječaja  priložiti i dokaz o utvrđenom statusu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu škole

                                    OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA

                                                    Bobota

                                   Mitrovićeva 8, 32225 Bobota

                                   S naznakom „za natječaj“


 


29.3.2017. Natječaj za spremačicu u PŠ Pačetin


Natječaj 17.11.2016.

UČITELJ/UČITELJICA HRVATSKOG JEZIKA U RAZREDNOJ NASTAVI

 

Radno mjesto


Mjesto rada: LUDVINCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja:

Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Radno vrijeme: 8 sati tjedno
Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 17.11.2016.
Natječaj vrijedi do: 25.11.2016.

Posloprimac


Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Vozački ispit: Kategorija B
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Na osnovu članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodne novine 87/2008.,86/2009.,92/2010., 105/2010.,90/2011.,86/2012.,94/2013.,152/2014.) ravnateljica Osnovne škole Bobota, Bobota, raspisuje

N A T J E Č A J

Za popunu radnog mjesta
Učitelj/ica hrvatskog jezika u razrednoj nastavi - 1 izvršitelj-ica na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 8 sati ukupnog radnog vremena tjedno, potreba se odnosi na rad u razrednim odjelima 1.- 4. Razreda, u Područnoj školi Ludvinci za učenike koji nastavu polaze na srpskom jeziku i pismu.

UVJETI NATJEČAJA:
Zainteresirani kandidati osim općih uvjeta propisanih Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 105. I 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalne manjine.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru.
Uz prijave s potrebitom dokumentacijom kojom dokazuju ispunjenost uvjeta, kandidati dostavjaju i kratak životopis na adresu Škole:
OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA, Bobota, Mitrovićeva 8, 32225 Bobota, s naznakom:“Natječaj“.

Poslodavac


Poslodavac: OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA
Kontakt: pismena zamolba: MITROVIĆEVA 8, 32225 BOBOTA

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=80433592


Natječaj 11.10.2016.

Na temelju članka 107. Stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11.,16/12., 86/12.,94/13.i 152/14.)članka 91. Statuta OŠ Bobota i Pravilnika o radu , Osnovna škola Bobota, Bobota objavljuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

Za radno mjesto

Učitelja razredne nastave za puno radno vrijeme, 1 izvršilac na neodređeno.
Stručni suradnik pedagog za puno radno vrijeme, 1 izvršilac na neodređeno.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola i invalidne osobe.

Rok za primanje ponuda kandidata je osam dana od dana objave na mrežnoj stranici škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Opći uvjeti: prema članku 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj :87/08, 86/09,92/10, 105/10, 90/11,16/12,86/12,,94/13, i 152/14), Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu,  Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina(Narodne novine broj 155/02) Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine broj 51/00), Statuta OŠ Bobota i Pravilnika  o radu OŠ Bobota.

Posebni uvjeti: Prema članku 105stavak 2 i 3 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10,90/11,16/12, 86/12, 94/13 i 152/14. Poseban uvjet za kandidate koji se javljaju na natječaj za zasnivanje radnog odnosa u školi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s učenicima jesu poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma na kojem se nastava izvodi u mjeri koja omogućava izvođenje nastave.

Uz zamolbu kandidati trebaju priložiti: kopiju diplome o završenoj školi, kopiju domovnice i osobne iskaznice, životopis i uvjerenje o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka prema članku 106 Zakona o odgoju i obrazovanju  u osnovnoj i srednjoj školi, ne starijeg od 6 mjeseci, ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s posebnim zakonima, dužni su pored dokaza o ispunjenju traženih uvjeta natječaja  priložiti i dokaz o utvrđenom statusu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu škole

                                    OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA

                                                    Bobota

                                   Mitrovićeva 8, 32225 Bobota

                                   S naznakom „za natječaj“

 


Natječaj

Natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA

              BOBOTA

KLASA: 602-02/15-01/282

URBROJ: 2188-86-01-15-1

Bobota, 12. listopada 2015. godine

 

Na temelju članka 105. i 107. St. 1 i 2  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14) ravnateljica Osnovne škole Bobota, Bobota raspisuje

 

 

 

NATJEČAJ

Za popunu radnih mjesta

 

 

UČITELJ-UČITELJICA  MATEMATIKE, 1 izvršitelj – izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme (do povratka učitelja s bolovanja),
UČITELJ-UČITELJICA NJEMAČKOG JEZIKA, 1 izvršitelj – izvršiteljica na neodređeno nepuno radno vrijeme- 12 sati tjedno redovite nastave,
UČITELJ-UČITELJICA FIZIKE, 1 izvršitelj – izvršiteljica na neodređeno nepuno radno vrijeme- 4 sata tjedno redovite nastave,
STRUČNI SURADNIK PEDAGOG-PEDAGOGINJA, 1 izvršitelj-izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme (do povratka radnice s neplaćenog dopusta do jedne godine).

 

Nastava se odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Uvjeti: prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ((„NN“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu , Ustavnom zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina („NN“ broj 51/00.) i Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina („NN“ broj 155/02.), Statuta škole i Pravilnika o radu škole.

Uz prijavu kandidati su dužni  priložiti: Životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika, domovnicu-preslika, dokaz da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi članak 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i elektronički ispis podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Za upražnjena radna mjesta iz Natječaja provest će se testiranje poznavanja srpskog jezika i ćiriličnog pisma. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, mrežnim stranicama škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Prijave slati na adresu poštom: OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA

                                                                 (ZA NATJEČAJ)

                                                                MITROVIĆEVA 8

                                                                 32225 BOBOTA

 


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Jelovnik
Kalendar
« Rujan 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 6. 3. 2012.

Ukupno: 141516
Ovaj mjesec: 1364
Ovaj tjedan: 494
Danas: 125
E-dnevnik upute
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola Bobota / Mitrovićeva 8, HR-32225 Bobota / os-bobota.skole.hr / ured@os-bobota.skole.hr
preskoči na navigaciju