preskoči na sadržaj

Osnovna škola Bobota

 > Naslovnica

Školski medni dan / Школски медни дан

Autor: Danilo Milanković, 11. 12. 2018. 15:45

Školski medni dan

Dana 07. prosinca 2018. godine u našoj školi, kao i u cijeloj Hrvatskoj, obilježen je Školski medni dan i promocija hrvatskih pčelinjaka.

Učenici prvog razreda, kako u Matičnoj školi Bobota, tako i u Područnim školama Klisa, Ludvinci i Pačetin, upoznali su se sa značajem pčelarstva i važnošću konzumiranja meda i njegovog uključivanja u prehranu.

Svaki učenik prvog razreda dobio je promotivnu vrećicu koja sadrži staklenku meda, prigodnu slikovnicu, te promotivni letak hrvatskih pčelinjaka.

Школски медни дан

Дана 7. децембра 2018. године у нашој школи, као и у целој Хрватској, обележен је Школски медни дан и промоција хрватских пчелињака.

Ученици првог разреда, како у Матичној школи Бобота, тако и у Подручним школама Клиса, Лудвинци и Пачетин, су се упознали са значајем пчеларства и важношћу конзумирања меда и његовог укључивања у прехрану.

Сваки ученик првог разреда је добио промотивну кесицу која садржи теглицу меда, пригодну сликовницу, те промотивни летак хрватских пчелињака.

 [više]

Dani zahvalnosti za plodove zemlje
Дани захвалности за плодове земље

Autor: Danilo Milanković, 24. 10. 2018. 18:04

18. 10. 2018. Dani zahvalnosti za plodove zemlje- Dani kruha PŠ Vera

Jesen po jesen, godina za godinom zemlja nam pruža, zemlja nam daje, nikada ne posustaje . Ne posustajemo ni mi mali učenici PŠ Vera . Pjesmom, igrom, glumom i plesom zahvaljujemo na ukusnim plodovima , vrijednim rukama naših baka i mama, užurbanim traktorima djedova i tata.

Zahvaljujemo na najljepši način kojim djeca mogu zahvaliti . Osmijehom, vedrinom i trudom.

18.10.obilježili smo Dan kruha, Dan zahvalnosti za plodove zemlje. Trudili smo se , a vi pogledajte slike i ocijenite jesmo li bili dobri.

Učiteljice PŠ Vera

18.10.2018. Дани захвалности за плодове земље, Дани хлеба ПШ Вера

Јесен по јесен, година за годином земља нам пружа, земља нам даје, никада не посустаје. Не посустајемо ни ми мали ученици ПШ Вера. Песмом, игром, глумом и плесом захваљујемо на укусним плодовима , вредним рукама наших бака и мама, ужурбаним тракторима дедова и тата.

Захваљујемо на најлепши начин којим деца могу захвалити. Осмехом, ведрином и трудом.

18.10. обележили смо Дан хлеба, Дан захвалности за плодове земље. Трудили смо се, а ви погледајте слике и оцените јесмо ли били добри.

Учитељице ПШ Вера

 [više]

Poziv na dostavu ponude Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danilo Milanković, 18. 9. 2018. 13:28

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA
B O B O T A

Bobota,Mitrovićeva 8
Te./fax.: 032/560-985,tel. 032 560-986
e-mail :ured @os-bobota.skole.hr
Matični broj: 03007995
OIB:30582839551

KLASA: 406-09/18-01/1
URBROJ: 2188-81-18-2
U Vukovaru, 11.09.2018.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

 

Poštovani,
Naručitelj OŠ Bobota,Mitrovićeva 8 32225 Bobota, pokrenula je postupak jednostavne nabave opskrbe pekarskim proizvodima, te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.
Sukladno čl.12. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procjenu vrijednosti nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 bez PDV-a ( tzv. Jednostavnu nabavu) naručitelj nije obvezan provoditi postupak javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 [više]

Odluka o imenovanju povjerenstva za postupak jednostavne nabave robe, radova i usluga Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danilo Milanković, 18. 9. 2018. 13:27

Osnovna škola Bobota
Bobota

KLASA: 602-02/18-1/196
URBROJ: 2188-81-18-01-2
U Boboti, 11.09.2018.

Temeljem članka 92. Statuta Osnovne škole Bobota,Bobota ravnateljica škole Ljubica Vukajlović. donosi

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA
za postupak jednostavne nabave robe, radova i usluga

 [više]

Odluka o početku postupka nabave jednostavne vrijednosti, opskrbe pekarskim proizvodima Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danilo Milanković, 18. 9. 2018. 13:25

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA BOBOTA
Adresa: Mitrovićeva 8, Bobota
Te./fax.: 032/560-985
e-mail: ured@os-bobota.skole.hr

KLASA: 602-02/18-01/196
URBROJ: 2188-86-01-18-1
U Boboti, 11.09.2018.

Na temelju članka 4., 5., 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga Osnovne škole Bobote u Boboti, ravnateljica Ljubica Vukajlović prof. donosi

ODLUKU
O početku postupka nabave jednostavne vrijednosti, opskrbe pekarskim proizvodima

 [više]

Obavijest roditeljima- PROJEKT „UŽINA ZA SVE III.“
Обавештење родитељима- ПРОЈЕKТ „УЖИНА ЗА СВЕ III.“ Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danilo Milanković, 11. 9. 2018. 11:38

Obavijest roditeljima:
PROJEKT „UŽINA ZA SVE III.“

Poštovani roditelji,

Kao i prethodne, tako i ove godine Fond Europske pomoći nastavlja projekt „UŽINA ZA SVE III.“. Pomoć je namijenjena svim učenicima koji ispunjavaju kriterije navedene u zahtjevu. Potrebno je dokazati pripadnost ciljnim skupinama projekta.

U prilogu se nalazi Zahtjev za osiguranjem besplatne prehrane kroz projekt „Užina za sve III.“, Pripadnost ciljnoj skupini i dokumentacija kojom se dokazuje pripadnost ciljnoj skupini, Izjava o članovima zajedničkog kućanstva, Izjava roditelja/skrbnika o potrebitosti uključenja djeteta u projekt „Užina za sve III.“, Izjava školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja, socijalnog radnika o potrebitostima uključenja djeteta u projekt „Užina za sve III.“

Svaki roditelj će dobiti potrebne ankete u kojima su navedeni kriteriji za uključivanje učenika u projekt „ Užina za sve III.“ kako bismo utvrdili koliko će učenika biti uključeno u projekt.

Ukoliko želite da vam dijete prima besplatnu užinu u školi, a zadovoljavate neki od navedenih kriterija, molim Vas da :

 • Označite kućicu kraj kriterija kojeg ispunjavate
 • Popunite zahtjev na prvoj stranici sa traženim podacima i potpišete se
 • Sukladno traženoj dokumentaciji ispod kriterija kojeg ste odabrali, ako je potrebno, popunite odgovarajući prilog I ili II

 

Dokumentaciju koja je potrebna da bi dokazali ispunjavanje kriterija, poput zdravstvene dokumentacije, potvrde iz centra za soc. skrb, potvrde o primanju dječjeg doplatka i sl. možete dostavljati u tajništvo, gdje ćemo ih kompletirati sa Vašim zahtjevom.

Popunjene obrasce potrebno je donijeti u školu, najkasnije u četvrtak, 13.09.2018. do 12 sati.

Svi roditelji koji su podnijeli zahtjev, naknadno će biti obaviješteni je li projekt prihvaćen te je li Županija udovoljila njihovom zahtjevu, kao i o početku besplatne prehrane učenika.

Ravnateljica:
Ljubica Vukajlović

Обавештење родитељима:
ПРОЈЕKТ „УЖИНА ЗА СВЕ III.“

Поштовани родитељи,

Kао и претходне, тако и ове године Фонд Европске помоћи наставља пројект „УЖИНА ЗА СВЕ III.“. Помоћ је намењена свим ученицима који испуњавају критеријуме наведене у захтеву. Потребно је доказати припадност циљним групама пројекта.

У прилoгу сe нaлaзи Зaхтeв зa oсигурaњeм бeсплaтнe прeхрaнe крoз прojeкт „Ужинa зa свe III.“, Припaднoст циљнoj групи и дoкумeнтaциja кojoм сe дoкaзуje припaднoст циљнoj групи, Изjaвa o члaнoвимa зajeдничкoг кућaнствa, Изjaвa рoдитeљa/скрбникa o пoтрeби укључeњa дeтeтa у прojeкт „Ужинa зa свe III.“, Изjaвa шкoлскoг пeдaгoгa, учитeљa, дирeктoрa, сoциjaлнoг рaдникa o нужнoсти укључeњa дeтeтa у прojeкт „Ужинa зa свe III.“

Свaки рoдитeљ ћe дoбити пoтрeбнe aнкeтe у кojимa су нaвeдeни критeриjуми зa укључивaњe учeникa у прojeкт „ Ужинa зa свe III.“ кaкo бисмo утврдили кoликo ћe учeникa бити укључeнo у прojeкт.

Укoликo жeлитe дa вaм дeтe примa бeсплaтну ужину у шкoли, a зaдoвoљaвaтe нeки oд нaвeдeних критeриjумa, мoлим Вaс дa :

 • Oзнaчитe кућицу крaj критeриjумa кojeг испуњaвaтe
 • Пoпунитe зaхтeв нa првoj стрaници сa трaжeним пoдaцимa и пoтпишeтe сe
 • У склaду сa трaжeнoм дoкумeнтaциjoм испoд критeриjумa кojeг стe oдaбрaли, aкo je пoтрeбнo, пoпунитe oдгoвaрajући прилoг I или II

Дoкумeнтaциjу кoja je пoтрeбнa дa би дoкaзaли испуњaвaњe критeриjумa, пoпут здрaвствeнe дoкумeнтaциje, пoтврдe из цeнтрa зa сoц. скрб, пoтврдe o примaњу дeчjeг дoплaткa и сл. мoжeтe дoстaвљaти у сeкрeтeриjaт, гдe ћeмo их кoмплeтирaти сa Вaшим зaхтeвoм.

Пoпуњeнe oбрaсцe пoтрeбнo je дoнeти у шкoлу, нajкaсниje у четвртак, 13.09.2018. дo 12 чaсoвa.

Сви рoдитeљи кojи су пoднeли зaхтeв, нaкнaднo ћe бити oбaвeштeни да ли је прojeкт прихвaћeн тe да ли је Жупaниja удoвoљилa њихoвoм зaхтeву, кao и o пoчeтку бeсплaтнe прeхрaнe учeникa.

Директорица:
Љубица Вукајловић

 [više]

DOBRO NAM DOŠLI PRVACI! - ДОБРО НАМ ДОШЛИ ПРВАЦИ!

Autor: Ljiljana Ćosić, 7. 9. 2018. 09:24

DOBRO NAM DOŠLI PRVACI!

Prvi nastavni dan učenici su sa.......

ДОБРО НАМ ДОШЛИ ПРВАЦИ!

Први наставни дан ученици су са......

 [više]

OBAVIJEST - ОБАВЕШТЕЊЕ

Autor: Mirjana Stojnović, 29. 8. 2018. 09:43

OBAVIJEST

Obavještavamo roditelje naših đaka prvaša koji će u školskoj 2018./2019. godini krenuti u prvi razred da će njihova djeca na poklon dobiti nove školske torbe koje  mogu preuzeti u Osnovnoj školi Bobota u četvrtak 30.08.2018. od 9.00 do12.00 sati.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо родитеље наших ђака првака који ће у школској 2018./2019. години кренути у први разред да ће њихова деца на поклон добити нове школске торбе које ће моћи преузети у Основној школи  Бобота у четвртак 30.08.2018. од 9.00 до12.00 часова.

 

 [više]

Obavijest o početku školske godine
Обавештење о почетку школске године

Autor: Danilo Milanković, 28. 8. 2018. 12:27

Obavijest o početku školske godine

Dragi učenici, poštovani roditelji,

prošao je i ovaj ljetni odmor, a vaša škola vas čeka. Vrata vaše škole će se širom otvoriti samo za vas u ponedjeljak, 3. rujna 2018. godine, prema sljedećem rasporedu:

 • Jutarnja smjena 5.-8. razreda počinje u 8,00 sati.
 • Poslijepodnevna smjena 1.-4. razreda počinje u 13,30 sati.
 • Područne škole 1.-4. razred počinju u 8,00 sati.

Svim učenicima želimo sretan početak nove školske godine!

Обавештење о почетку школске године

Драги ученици, поштовани родитељи,

прошао је и овај летњи одмор, а ваша школа вас чека. Врата ваше школе ће се широм отворити само за вас у понедељак, 3. септембра 2018. године, према следећем распореду:

 • Јутарња смена 5.-8. разреда почиње у 8,00 часова.
 • Послеподневна смена 1.-4. разреда почиње у 13,30 часова.
 • Подручне школе 1.4. разред почињу у 8,00 часова.

Свим ученицима желимо срећан почетак нове школске године!

 [više]

Natjecanje Kluba mladih tehničara- Željana, čestitamo!
Такмичење Kлуба младих техничара- Жељана, честитамо!

Autor: Danilo Milanković, 20. 3. 2018. 16:13

Natjecanje Kluba mladih tehničara - Željana, čestitamo!

Željana Gagulić, učenica 5. razreda, nakon uspješno odrađenog zadatka na školskom natjecanju Kluba mladih tehničara, plasirala se na županijsko natjecanje.

Županijsko natjecanje održano je 03. ožujka 2018. godine u OŠ Antuna Bauera u Vukovaru. Na županijskoj razini natjecanja iz oblasti Maketarstvo i modelarstvo, Željana je osvojila visoko 5. mjesto.

Такмичење Kлуба младих техничара- Жељана, честитамо!

Жељана Гагулић, ученица 5. разреда, након успешно одрађеног задатка на школском такмичењу Kлуба младих техничара, пласирала се на жупанијско такмичење.

Жупанијско такмичење је одржано 3. марта 2018. године у ОШ Антуна Бауера у Вуковару. На жупанијском нивоу такмичења из области Макетарство и моделарство, Жељана је освојила високо 5. место.

 [više]

RADIONICA „LJUBAV“ / РАДИОНИЦА „ЉУБАВ“

Autor: Danilo Milanković, 22. 2. 2018. 12:27

RADIONICA „LJUBAV“

U tjednu koji je prethodio Valentinovu učenici 5.-8. razreda su zajedno s pedagoginjom Draganom Radišić realizirali, već tradicionalnu, radionicu „Ljubav“. Na radionici su učenici pisali ljubavna i prijateljska pisma, čiju podjelu su s nestrpljenjem iščekivali.

Pisma su podijeljena na Valentinovo, u srijedu 14. veljače. Njihova podjela je izazvala radost, smijeh i veselje među učenicima.

Cilj ove radionice je njegovati ljubav, prijateljstvo i pisanje pisama kroz školsko sanduče tijekom godine.

РАДИОНИЦА „ЉУБАВ“

У недељи која је претходила Валентинову ученици 5.-8. разреда су заједно са педагогицом Драганом Радишић реализовали, већ традиционалну, радионицу „Љубав“. На радионици су ученици писали љубавна и пријатељска писма, чију поделу су са нестрпљењем ишчекивали.

Писма су подељена на Валентиново, у среду 14. фебруара. Њихова подела је изазвала радост, смех и весеље међу ученицима.

Циљ ове радионице је неговати љубав, пријатељство и писање писама кроз школско сандуче током године.

 [više]

POZIV / ПОЗИВ

Autor: Danilo Milanković, 15. 2. 2018. 10:53

POZIV

Pozivaju se roditelji da zajedno sa svojim djetetom, koje upisuje školske 2018./2019. godine prvi razred, pristupe laboratorijskim pretragama krvi i urina u Domu zdravlja u Vukovaru (Sajmište) 24.02.2018. (subota) u 8:00 sati. Za navedene pretrage ne treba pribavljati uputnicu nadležnog liječnika.

Roditelji su dužni:
Ponijeti zdravstvenu iskaznicu djeteta.
Ponijeti urin djeteta u posudici kupljenoj u ljekarni.

Nalazi krvi i urina bit će dostavljeni direktno iz laboratorija liječnici školske medicine dr Matejić .

Ravnateljica:
Ljubica Vukajlović

ПОЗИВ

Позивају се родитељи да заједно са својим дететом, које уписује школске године 2017/2018. први разред, приступе лабораторијским претрагама крви и урина у Дому здравља у Вуковару (Сајмиште) 24.02.2018. (субота) у 8:00 часова. За наведене претраге не треба прибављати упутницу надлежног лекара.

Родитељи су дужни:
Понети здравствену књижицу детета.
Понети урин детета у посудици купљеној у апотеци.

Налази крви и урина ће бити достављени директно из лабораторије лекарки школске медицине др Матејић.

Директорица:
Љубица Вукајловић

 [više]

Brošura za roditelje - Брошура за родитеље Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danilo Milanković, 8. 2. 2018. 17:37

Ured za suzbijanje zlouporabe droga је objavio brošuru koju možete preuzeti i pogledati.

Уред за сузбијање злоупотребе дрога је објавио брошуру коју можете преузети и погледати

 

 [više]

Sveti Sava - Свети Сава

Autor: Danilo Milanković, Ljubica Bauković, Ines Gojsović, 7. 2. 2018. 15:04

Sveti Sava

27.1.2018. smo održali Svetosavsku akademiju povodom dana Sv. Save – školske slave.

Свети Сава

27.1.2018. смо одржали Светосавску академију поводом дана Св. Саве – школске славе.

 [više]

OBAVIJEST / ОБАВЕШТЕЊЕ

Autor: Danilo Milanković, 22. 1. 2018. 14:23

PLAN UPISA DJECE U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE BOBOTA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

U prvi razred osnovne škole školske godine 2018./2019. upisuju se djeca rođena u razdoblju od 01. travnja 2011. do 31. ožujka 2012. godine.

Predprijave za upis u prvi razred osnovne škole provodit će se u razdoblju od 01. do 17. veljače 2018. godine u tajništvu škole.

Škole su obvezne utvrditi psihofizičko stanje djece prije upisa u prvi razred. Psihofizičko stanje djece utvrdit će se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja 2018. godine. Roditelji budućih prvaka o točnom terminu pregleda bit će pravovremeno obaviješteni na Internet stranici škole i na oglasnoj ploči škole.

Za prijevremeni upis roditelj može podnijeti zahtjev Uredu državne uprave najkasnije do 31.03.2018. godine. Zahtjev za prijevremeni upis djeteta u prvi razred osnovne škole roditelji podnose Uredu na obrascu koji mogu zatražiti u osnovnim školama ili ih pronaći na web stranici Ureda www.udu-vsz.hr, na adresu: Ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Županijska 11, 32000 Vukovar. Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program osim zahtjeva dostavlja se i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta

Za odgodu upisa u prvi razred roditelj je dužan prijaviti dijete za pregled, istaknuti razloge za odgodu stručnom Povjerenstvu škole i tek nakon provedenog postupka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta stručno Povjerenstvo podnosi zahtjev za odgodu upisa Uredu.

Ravnateljica:
Ljubica Vukajlović

ПЛАН УПИСА ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БОБОТА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

У први разред основне школе 2018/2019. школске године уписују се деца рођена у периоду од 01. априла 2011. до 31. марта 2012. године.

Предпријаве за упис у први разред основне школе проводиће се у периоду од 01. до 17. фебруара 2018. године у секретаријату школе.

Школе су обавезне да утврде психофизичко стање деце пре уписа у први разред. Психофизичко стање деце ће се утврдити у периоду од 31. марта до 15. јуна 2018. године. Родитељи будућих првака о тачном термину прегледа ће бити правовремено обавештени на Интернет страници школе и на огласној табли школе.

За превремени упис родитељ може поднети захтев Уреду државне управе најкасније до 31.03.2018. године. Захтев за превремени упис детета у први разред основне школе родитељи подносе Уреду на обрасцу који могу да затраже у основним школама или да их пронађу на web страници Уреда www.udu-vsz.hr, на адресу: Уред државне управе у Вуковарско-сријемској жупанији, Служба за друштвене дјелатности, Жупанијска 11, 32000 Вуковар. За дете које је било укључено у предшколски програм осим захтева се доставља и мишљење стручног тима предшколске установе о психофизичком стању детета.

За одгоду уписа у први разред родитељ је дужан да пријави дете на преглед, истакне разлоге за одгоду Комисији школе и тек након проведеног поступка утврђивања психофизичког стања детета стручна Комисија подноси захтев за одгоду уписа Уреду.

Директорица:
Љубица Вукајловић

 [više]

Humanitarna akcija „Zajedno za Vasu“
Хуманитарна аkција „Заједно за Васу“

Autor: Danilo Milanković, 19. 1. 2018. 18:14

HUMANITARNA AKCIJA „ZAJEDNO ZA VASU“

U organizaciji Zajedničkog vijeća općina u Osnovnoj školi Bobota provedena je humanitarna akcija „Zajedno za Vasu“.

Ovom humanitarnom akcijom Zajedničko vijeće općina planira prikupiti sredstva za liječenje teško oboljelog osamnaestogodišnjeg mladića Vasilija Sentivanca iz Borova, koji boluje od akutne limfoblastične leukemije „T“ imunofenotipa.

Vasilije se liječi u Njemačkoj i hitno su mu potrebna sredstva kojima bi se financirala transplantacija koštane srži u Njemačkoj.

Učenici i zaposlenici Osnovne škole Bobota priključili su se ovoj humanitarnoj akciji i sakupili novčana sredstva kako bi pomogli.

Vasi želimo brzo ozdravljenje, na radost svih nas i svih ljudi dobre volje!

ХУМАНИТАРНА АKЦИЈА „ЗАЈЕДНО ЗА ВАСУ“

У организацији Заједничког већа општина у Основној школи Бобота је проведена хуманитарна акција „Заједно за Васу“.

Овом хуманитарном акцијом Заједничко веће општина планира да прикупи средства за лечење тешко оболелог осамнаестогодишњег младића Василија Сентиванца из Борова, који болује од акутне лимфобластичне леукемије „Т“ имунофенотипа.

Василије се лечи у Немачкој и хитно су му потребна средства којима би се финансирала трансплантација коштане сржи у Немачкој.

Ученици и запосленици Основне школе Бобота су се прикључили овој хуманитарној акцији и сакупили новчана средства како би помогли.

Васи желимо брзо оздрављење, на радост свих нас и свих људи добре воље!

 [više]

Novogodišnja priredba u Područnoj školi Vera - Новогодишња приредба у Подручној школи Вера Vijest ima dokument u privitku

Autor: Danilo Milanković, 18. 1. 2018. 17:01

Novogodišnja priredba u PŠ Vera - Новогодишња приредба у ПШ Вера.

 [više]

PODJELA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA U PŠ KLISA - ПОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА У ПШ КЛИСА

Autor: Jelica Ćoralić, 4. 1. 2018. 10:15

PODJELA NOVOGODIŠNJIH PAKETIĆA U PŠ KLISA

U petak 29.12.2017.u 10.00 h u PŠ Klisa došetao je
 
 
ПОДЕЛА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА У ПШ КЛИСА
 
У петак 29.12. 2017. у 10.00 часова у ПШ Клиса дошетао је
 [više]

Novogodišnja priredba u Područnoj školi Ludvinci - Новогодишња приредба у Подручној школи Лудвинци

Autor: Ljubinka Nedeljković, 29. 12. 2017. 09:20

Novogodišnja priredba u Područnoj školi Ludvinci

 

U petak 22.12.2017. ...

Новогодишња приредба у Подручној школи Лудвинци

 

У петак 22.12.2017. ...

 [više]

Zimska radionica u školskoj knjižnici
Зимска радионица у школској библиотеци

Autor: Danilo Milanković, 19. 12. 2017. 13:17

ZIMSKA RADIONICA U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI

Grupa "Mladi knjižničari" vrijedno je radila na plakatu kako bi mogla ukrasiti pano u školskom holu. Povod tome je zima koja nam je stigla i novogodišnji praznici koji tek dolaze. Učenice 5. razreda izradile su radove u školskoj knjižnici uz pjesmu i veselje prema zimskim praznicima koji dolaze.

ЗИМСКА РАДИОНИЦА У ШКОЛСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Секција "Млади библиотекари" вредно је радила на плакату како би могла да украси пано у школском холу. Повод томе је зима која нам је стигла и новогодишњи празници који тек долазе. Ученице 5. разреда израдиле су радове у школској библиотеци уз песму и весеље према зимском распусту који долази.

 [više]

Danijele čestitamo! / Данијеле честитамо!

Autor: Danilo Milanković, 11. 12. 2017. 14:00

Danijele čestitamo!

Učenici 8. razreda Tatjana Kostić i Danijel Petrović s mentoricom Snježanom Đekić sudjelovali su u projektu Teslin dan u OŠ Nikola Tesla u Mirkovcima, 8.12.2017.godine, s likovnim radovima.

Učenik Danijel Petrović osvojio je 3. mjesto za likovni rad na temu Nikola Tesla, a rad Tatjane Kostić bio je izložen te radovi još nekih naših učenika.

Učenici su dobili zahvalnice za sudjelovanje a nagrađeni i vrijedne nagrade.

Više slika pogledajte u Foto-galeriji

Данијеле честитамо!

Ученици 8. разреда Татјана Костић и Данијел Петровић с менторицом Сњежаном Ђекић судјеловали су у пројекту Теслин дан у ОШ Никола Тесла у Мирковцима, 08.12.2017. године, с ликовним радовима.

Ученик Данијел Петровић освојио је 3. место за ликовни рад на тему Никола Тесла, а рад Татјане Костић био је изложен те радови још неких наших ученика.

Ученици су добили захвалнице за учествовање, а награђени и вредне награде.

Више слика погледајте у Фото-галерији.

 [više]

Posjet Dječjem kazalištu u Osijeku - Посета Дјечјем казалишту у Осијеку

Autor: Danilo Milanković, 4. 12. 2017. 13:55

Posjet Dječjem kazalištu u Osijeku
 
Učenici razredne nastave  posjetili su u utorak, 7. studenog 2017. godine Dječje kazalište Branka Mihaljevića u Osijeku...
 
 Посета Дјечјем казалишту у Осијеку
 
Ученици разредне наставе  посетили су у уторак, 7. новембра 2017. године Дјечје казалиште Бранка Михаљевића у Осијеку...
 [više]

Dan zahvalnosti za plodove zemlje - Дан захвалности за плодове земље

Autor: Danilo Milanković, 31. 10. 2017. 07:39

Dane zahvalnosti za plodove zemlje obilježili smo u PŠ Pačetin...

Дане захвалности за плодове земље обележили смо у ПШ Пачетин...

 [više]

Dani kruha u OŠ Bobota - Дани хлеба у ОШ Бобота

Autor: Jelica Vuković, Brankica Maletić, Danilo Milanković, Ljubica Bauković, 19. 10. 2017. 12:10

Povodom Dana zahvalnosti za plodove zemlje - Dani kruha, 

Поводом Дана захвалности за плодове земље - Дани хлеба,

 [više]

Dani zahvalnosti za plodove zemlje - PŠ Vera - Дани захвалности за плодове землје ПШ Вера

Autor: Ljilja Stoparć, Jadranka Pavlović, Željka Maksimović, 19. 10. 2017. 11:07

Mijesim tijesto, brašno sijem, 

Месим тесто, брашно сејем,

 [više]

4. Bundevijada - 4. Бундевијада

Autor: Ljubica Bauković, 18. 10. 2017. 15:44

4. Bundevijada

7.10.2017. u Domu kulture u Boboti od 8:00 - 16:00 održana je 4. Bundevijada.

4. Бундевијада

7.10.2017. у Дому културе у Боботи од 8:00 - 16:00 одржана је 4. Бундевијада

 [više]

Brankovi dani u Vukovaru / Бранкови дани у Вуковару

Autor: Danilo Milanković, 11. 10. 2017. 18:54

Brankovi dani u Vukovaru

Jedanaesti put održana je kulturna manifestacija Brankovi dani u Vukovaru. Programski sadržaji održavali su se pored Hrama prepodobne matere Paraskeve na Dobroj vodi. Tom prigodom objavljen je natječaj za najbolji literarni rad na slobodnu temu za učenike koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Na natječaju su sudjelovale učenice naše škole Dragana Nedeljković, Anđela Dragunić i Maja Turajlić. Literarni rad naše učenice Maje Turajlić nagrađen je nagradom Ružica Radičević koja je ustanovljena za tu prigodu. Maji je nagrada dodijeljena na svečanom zatvaranju manifestacije 08.10.2017. godine u Ružičkinoj kući.

Бранкови дани у Вуковару

Једанаести пут је одржана културна манифестација Бранкови дани у Вуковару. Програмски садржаји су се одржавали поред Храма преподобне матере Параскеве на Доброј води. Том приликом је објављен конкурс за најбољи литерарни рад на слободну тему за ученике који похађају наставу на српском језику и ћириличном писму.

На конкурсу су учествовале ученице наше школе Драгана Недељковић, Анђела Драгунић и Маја Турајлић. Литерарни рад наше ученице Маје Турајлић награђен је наградом Ружица Радичевић која је установљена за ту прилику. Маји је награда додељена на свечаном затварању манифестације 8.10.2017. године у Ружичкиној кући.

 [više]

Poštujte naše znakove - Поштујте наше знакове

Autor: Branka Levaja, 18. 9. 2017. 21:19

Poštujte naše znakove

Kao i dosadašnjih godina, policijski službenici proveli  su 13. 9. 2017. god.   preventivnu  akciju  pod nazivom “Poštujte naše znakove”.

Поштујте наше знакове

Као и досадашњих година, полицијски службеници провели су  13. 9. 2017. год. превентивну акцију под називом „Поштујте наше знакове“.

 [više]

DOBRODOŠLI ĐACI-PRVACI!¸- ДОБРОДОШЛИ ЂАЦИ- ПРВАЦИ!

Autor: Branka Levaja, 13. 9. 2017. 10:32

DOBRODOŠLI  ĐACI-PRVACI!!!!!!!!!!!!!

Naša škola je ponovno oživjela i probudila se iz svog ljetnjeg sna. Opet se čuje veseli žamor djece.

 

ДОБРОДОШЛИ ЂАЦИ- ПРВАЦИ!!!!!!!!!!!

Наша школа поново је оживела и пробудила се из свог летњег сна. Опет се чује весели жамор деце.

 [više]

4.9.2017. Moleban - Молебан

Autor: Danilo Milanković, 4. 9. 2017. 12:25

Moleban na početku nove školske godine u Boboti

Moleban za početak nove školske godine u hramu Sv. velikomučenika Georgija u Boboti, služen je na praznik Sv. velikomučenika Agatonika, u ponedjeljak  04. rujna 2017. godine.

 

Молебан на почетку нове  школске године у Боботи

Молебан за почетак нове школске године у храму Св. великомученика Георгија у Боботи,  служен је на празник Св. великомученика Агатоника, у понедењак  04. септембра 2017.године.

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 Tražilica
Jelovnik
Kalendar
« Rujan 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Brojač posjeta
Ispis statistike od 6. 3. 2012.

Ukupno: 141823
Ovaj mjesec: 1671
Ovaj tjedan: 801
Danas: 32
E-dnevnik upute
Korisni linkovi
CMS za škole logo
Osnovna škola Bobota / Mitrovićeva 8, HR-32225 Bobota / os-bobota.skole.hr / ured@os-bobota.skole.hr
preskoči na navigaciju